Kolonie dla dzieci rolników

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników?

1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku/
2. Co najmniej jeden z Rodziców (lub prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę/emeryturę z KRUS.
Uwagi: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Pozostałe informacje w załącznikach poniżej.