Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764 zł. Należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).

Do świadczeń rodzinnych dochód z gospodarstwa rolnego ogłaszany jest corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu wrześniu każdego roku. Zasiłek w zależności od sytuacji przysługuje:

  • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
  • do zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do końca 21 roku życia,
  • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Wysokość zasiłku rodzinnego, zgodnie z art. 6 ustawy:

  • 95 zł na dziecko w wieku do 5 roku życia,
  • 124 zł w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135 zł na dziecko w wieku od 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.