Przemoc w rodzinie

GOPS i działający przy nim Gminny Zespół Interdyscyplinarny informuje, że 30 listopada 2020 weszły w życie ważne zmiany w ustawie antyprzemocowej.

Gminny Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w dniu 30.11.2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy poprzez działania Policji i Żandarmerii Wojskowej do wydania osobie stosującej przemoc nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy wobec domowników stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób wspólnie zamieszkujących. Nakaz i zakaz mogą być stosowane łącznie i są natychmiast wykonalne.

Osoba doznająca przemocy na mocy ustawy antyprzemocowej która złoży do Sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczania wspólnie zamieszkującego mieszkania może być zwolniona z kosztów sądowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Woli Krzysztoporskiej pod numerem telefonów:

  • 44 616-32-84
  • 44 647-36-86
  • 501–757–740
  • 505–721–462
  • Komisariatem Policji w Grabicy: 47 846-16-03
    Informacja w sprawie uruchomienia Regionalnego Interwencyjnego telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że został uruchomiony Interwencyjny Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży pod nr 726-611-611 przez 7 dni w tygodniu. Dzieci i młodzież pod tym telefonem mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i interwentów kryzysowych.

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został utworzony na podstawie Uchwały NR XL VIII/445/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 października 2010 r.

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą następujący przedstawiciele poszczególnych instytucji:

1. Małgorzata Walas – przewodnicząca – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

2. Maria Kuśmierek – zastępca przewodniczącego – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

3. Marta Kopacka – sekretarz – pełnomocnik GKRPA w Woli Krzysztoporskiej

4. Danuta Markiewicz członek – pracownik w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej

5. Beata Dzwonek – członek – nauczyciel w SP w Parzniewicach

6. Sylwia Siwik – Pisarek – członek – nauczyciel w SP w Bogdanowie

7. Izabela Rafalska– członek – kurator ds. Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

8. Barbara Sobieraj – członek – pielęgniarka w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gomulinie

9. Aleksandra Czarczyńska – członek – pielęgniarka w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Woli Krzysztoporskiej

10. Barbara Cieślak– członek – pedagog szkolny w Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

11. Anna Siekańska – członek – pedagog szkolny w Gimnazjum w Gomulinie

12. Agata Szczegodzińska – członek – nauczyciel w SP w Krzyżanowie

13. Adam Zarzycki – członek – prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

14. Hubert Michalak– członek – dzielnicowy w Komisariacie Policji w Grabicy

15. Radosław Helman– członek – nauczyciel w SP w Bujnach.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem nadrzędnym działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez współpracę instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.