GOPS Wola Krzysztoporska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GOPS Wola Krzysztoporska:

 • data publikacji strony internetowej: 15.12.2022
 • data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2022

Strona spełnia podstawowe zasady WCAG 2.1:

 • postrzegalność,
 • funkcjonalność,
 • zrozumiałość,
 • solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:
Zamieszczone na stronie wzory druków w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
Zamieszczone na stronie wzory druków w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • automatyczny lektor,
 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • wyłączenie kolorów,
 • podkreślenie linków,
 • podświetlenie tła,
 • negatyw,
 • mapa strony,
 • klawisze dostępu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych: Window-Eyes, JAWS czy NVDA

Oświadczenie sporządzono dnia 15.12.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Instytucją odpowiedzialną jest GOPS Wola Krzysztoporska, adres poczty elektronicznej gops@wola-krzysztoporska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44-6163284. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: GOPS Wola Krzysztoporska, ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Szkolnej.
 • Do wejścia prowadzą: schody. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy GOPS istnieje tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności, kontakt tel. 44 6163284, mail: gops@wola-krzysztoporska.pl.