Gminny Program Wspierania Rodziny

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych

„O tym jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, kryzysowych i przemocowych?” – pod takim hasłem przebiegły ostatnie spotkania warsztatowe przeprowadzone przez firmę Inwencja Szkolenia i Doradztwo w ramach zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]

Gminny Program Wspierania Rodziny

Ciąg dalszy warsztatów i szkoleń

W ostatnich dniach odbyły się warsztaty edukacyjne zarządzania czasem wolnym dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, a także warsztaty edukacyjne z doradztwa zawodowego dla osób dorosłych prowadzone przez firmę szkoleniową ‘Inwencja’ w ramach zadania realizowanego […]

Paczki noworoczne dla dzieci
Pomoc Społeczna

Paczki noworoczne dla dzieci

Paczki dla dzieci z niepełnosprawnością zostały przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z corocznej inicjatywy działań statutowych w GOPS. W dniu 24.02.2023 r. wydano 86 paczek noworocznych dla dzieci posiadających różne dysfunkcje […]

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie “Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. nr 1860). Realizacją art. 10 tej ustawy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]

Narodziny dziecka -jednorazowa zapomoga
Świadczenia Rodzinne

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu […]