Świadczenia Rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica jeśli ich egzekucja jest bezskuteczna (czyli w przypadku kiedy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań […]