Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica jeśli ich egzekucja jest bezskuteczna (czyli w przypadku kiedy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych albo kiedy wszczęcie lub prowadzenie egzekucji jest niemożliwe ponieważ dłużnik alimentacyjny przebywa poza granicami Polski).

Pomoc otrzymuje się do ukończenia 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Należy spełniać kryterium dochodowe w wysokości 900 zł na osobę w rodzinie. Dochody ustalane są w podobny sposób jak przy świadczeniach rodzinnych tzn. brane są pod uwagę dochody z roku poprzedniego ale uwzględnia się również dochody uzyskane i utracone.

Okres zasiłkowy dla świadczeń z funduszu rozpoczyna się 1 października a kończy się 30 września roku następnego. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.