Świadczenia Rodzinne

Świadczenie “Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. nr 1860). Realizacją art. 10 tej ustawy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku) […]

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby […]