Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności musi mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania:

  • o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.