Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi:

  • osoby bezrobotne,
  • studenci,
  • rolnicy,
  • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie.