Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764 zł. Należy legitymować […]

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 215,84 zł/ miesięcznie i przysługuje: dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością), osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jak również osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia […]

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia Rodzinne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.15) ciąży obowiązek alimentacyjny, a […]

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli decyzja o przyznaniu jej […]

Pomoc Społeczna

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy nie przekroczy odpowiedniego kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie […]