Paczki noworoczne dla dzieci
Pomoc Społeczna

Paczki noworoczne dla dzieci

Paczki dla dzieci z niepełnosprawnością zostały przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z corocznej inicjatywy działań statutowych w GOPS. W dniu 24.02.2023 r. wydano 86 paczek noworocznych dla dzieci posiadających różne dysfunkcje […]

Pomoc Społeczna

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy nie przekroczy odpowiedniego kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie […]

Pomoc Społeczna

Zasiłek okresowy

Wypłacany jest w następujących sytuacjach: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.     Załączniki Wniosek o udzielenie pomocy (47 kB)Oświadczenie wnioskodawcy (43 kB)Oświadczenie domownika (36 kB)

Pomoc Społeczna

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup: żywności, leków, leczenia, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu. Zasiłek […]

Pomoc Społeczna

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej […]