Dodatek gazowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż do 30.09.2024 r. za okres 2023 rok i od 01.01.2024 do 30.06.2024r. istnieje dalsza możliwość (przedłużenie dotychczasowych zasad) refundacji poniesionych kosztów podatku VAT przysługującym gospodarstwom domowym, które do ogrzewania domu czy mieszkania wykorzystują paliwa gazowe z sieci i które spełniają poniższe kryteria dochodowe:

  • dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł (netto), lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł (netto) na osobę w przypadku gdy dom lub mieszkanie ogrzewane jest gazem,
  • refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia 2023r. powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r. wynosił 0%.

Zwrot przysługuje:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – GOPS prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku. Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym (gaz z sieci) należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Kwoty refundacji
Nie ma ustalonej kwoty refundacji dodatku gazowego. Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku dlatego może być ona różna dla poszczególnych gospodarstw domowych.

Gdzie i do kiedy należy składać wnioski
Wnioski o refundację podatku VAT można składać do 30.09.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres 2023 r. i za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku wątpliwości informacji na temat zwrotu podatku VAT za gaz udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów 44 616-32-84 wew. od 11 do 18.