Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Komu przysługuje dodatek elektryczny i gdzie należy składać wnioski? Nowe przepisy weszły w życie 1 grudnia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od 01.12.2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( DZ.U. Z 2022 r. poz.2127).

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek przysługuje jednorazowo w kwocie:

  • 1000 złotych w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło do 5 MWh;
  • 1500 złotych w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika) w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 4 tej ustawy.

UWAGA: osobom, które otrzymały dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, dodatek elektrycznie nie przysługuje!

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 01.12.2022 r. do 01.02.2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce faktycznego zamieszkiwania. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.