Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatku gazowego dla gospodarstw domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje iż 20.12.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15.12.2022r. O szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (DZ.U. Z 2022 r. poz.2687) na mocy której gospodarstwa domowe których głównym źródłem ogrzewania domu/mieszkania jest gaz z sieci mogą uzyskać refundację podatku VAT.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł (netto), lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł (netto) na osobę w przypadku gdy dom lub mieszkanie ogrzewane jest gazem.

Refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia 2023r. powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23%. W roku 2022r. wynosił 0%.

Zwrot przysługuje:
– gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
– źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
– przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – GOPS prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku. Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym (gaz z sieci) należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty

Kwoty refundacji
Nie ma ustalonej kwoty refundacji dodatku gazowego. Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku dlatego może być ona różna dla poszczególnych gospodarstw domowych.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać od 16.01.2023 do 29.02.2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za 2023 rok. Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U z 2020 r. Poz. 344)
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku wątpliwości informacji na temat zwrotu podatku VAT za gaz udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów: 44 6163-284 wew. od 11 do 18.