Świadczenia Rodzinne

Świadczenie “Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. nr 1860). Realizacją art. 10 tej ustawy zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764 zł. Należy legitymować […]

Świadczenia Rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 215,84 zł/ miesięcznie i przysługuje: dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością), osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jak również osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia […]

Narodziny dziecka -jednorazowa zapomoga
Świadczenia Rodzinne

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu […]

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku) […]