Nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko – asystent rodziny (1/1 etat).

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe – na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,
8) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

2. Wymagania dodatkowe (…)

Pełna treść ogłoszenia, oraz załączniki do pobrania poniżej.

Załączniki