Świadczenia Rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica jeśli ich egzekucja jest bezskuteczna (czyli w przypadku kiedy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań […]

Świadczenia Rodzinne

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 roku osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby […]

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

GOPS i działający przy nim Gminny Zespół Interdyscyplinarny informuje, że 30 listopada 2020 weszły w życie ważne zmiany w ustawie antyprzemocowej. Gminny Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w dniu 30.11.2020 roku […]